Home » Anunturi, Important » 18 posturi de bugetar scoase la concurs

18 posturi de bugetar scoase la concurs

Județul-GalațiMai multe posturi vacante de functionar public in administratia locala au fost scoase la concurs in ultimele 7 zile. Acestea sunt:
– Comisar (2 posturi) – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Est (Galaţi)
– Guard – Primăria Comunei Scânteieşti
– Consilier asistent – Primăria Comunei Suceveni
– Șef serviciu – Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați
– Secretar – Colegiul National „Spiru Haret” din Tecuci
– Consilier juridic – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați
– Inspector, consilier și referent (3 posturi) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi
– Supraveghetor muzeu și muncitor (2 posturi) – Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
– Administrator public și muncitor (2 posturi) – Primăria Comunei Ghidigeni
– Muncitor calificat (3 posturi) – Primăria Comunei Nămoloasa
– Consilier juridic superior – Consiliul Judeţului Galaţi

Pentru a putea aspira la un astfel de post platit de la bugetul statului, candidatii trebuie sa participle la concursul organizat in vederea ocuparii functiei respective si sa indeplineasca o serie de conditii.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Pentru mai multe informatiiputeti accesa site-urile institutiilor care scot aceste posture la concurs.

Da mai departe:


Comenteaza:

Continutul site-ului agentiadeinformatii.ro este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Folosirea continutului fara aprobarea scrisa a proprietarului acestui site se pedepseste conform dispozitiilor legale in vigoare.

Copyright © 2018 · Agentia de informatii · Toate drepturile rezervate