Home » Actual, Anunturi » 22 posturi de bugetar îşi aşteaptă candidaţii

22 posturi de bugetar îşi aşteaptă candidaţii

Județul-GalațiÎn ultimele 7 zile au fost scoase la concurs următoarele posturi vacante de funcţionar public în administraţia locală gălăţeană.

Iată lista posturilor:

o    Paznic – Liceul Tehnologic „Paul Bujor” din Bereşti
o    Ambulanţier – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi
o    Asistent medical generalist – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Galaţi
o    Consilier debutant – Primăria Municipiului Galaţi
o    Director executiv – Primăria Municipiului Galaţi
o    Şef serviciu şi şef birou (4 posturi) – Primăria Municipiului Tecuci
o    Inspectori şi referent (4 posturi) – Consiliul Local al Comunei Rediu
o    Inginer topograf, evaluator şi gestionar – Serviciul Public Geotopocad din Galaţi
o    Consilier, referent, muncitori calificaţi (4 posturi) – Primăria Municipiului Tecuci
o    Inspector debutant – Primăria Comunei Şendreni
o    Director executiv adjunct – Consiliul Judeţului Galaţi
o    Administrator – Primăria Comunei Şendreni
o    Casier şi director – Primăria Comunei Şendreni


Pentru a putea accede într-unul din locurile de muncă plătite de la bugetul statului, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-urile instituţiilor care scot aceste posturi la concurs.

Da mai departe:


Comenteaza:

Continutul site-ului agentiadeinformatii.ro este protejat potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Folosirea continutului fara aprobarea scrisa a proprietarului acestui site se pedepseste conform dispozitiilor legale in vigoare.

Copyright © 2018 · Agentia de informatii · Toate drepturile rezervate